Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


   
S T A D G A R

 för

FÖRENINGEN GAMLA MAIFARE

 Bildad den 10 april 1943

§ 1

Föreningen är en sammanslutning av äldre medlemmar i Mariestads Allmänna Idrottsförening. Styrelsen kan dock välja in andra icke tidigare medlemmar i Mariestads AIF.

                                                       
§ 2

Föreningens ändamål är att tillvarata och skapa gott kamratskap samt god idrottsanda och i mån av möjlighet stödja moderföreningens verksamhet.


§ 3

Styrelsen består av fem personer; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot samt två ersättare. Samtliga väljs på två år. Ordförande och kassör utses av årsmötet. I övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna.

 

§ 4

Styrelsen får ta beslut då minst tre ledamöter är närvarande om beslutet är enhälligt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§ 5                                                                 

Ordinarie årssammanträde hålls i februari månad. Personlig kallelse till årsmöte ska utgå senast 10 dagar före mötesdagen.   

Följande ärenden behandlas:

1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.    

2.    Val av två justeringsmän.

3.    Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna arbetsåret.

4.    Revisorernas berättelse över det gångna arbetsåret.

5.    Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

6.    Val av avgående styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter. 

7.    Val av två revisorer och en revisorsuppleant.

8.    Fastställande av årsavgift.

9.    Övriga ärenden.

Alla val sker öppet såvida inte sluten röstning påyrkas.

 

§ 6

Förutom årsmöte skall hållas föreningssammanträden, då styrelsen så finner lämpligt eller sedan minst fem av föreningens medlemmar skriftligen hos styrelsen
påkallat sådant sammanträde.


§ 7

Kallelse till sammanträde sker på lämpligaste sätt.


§ 8

Till hedersledamot av föreningen kan väljas person, som gjort sig särskilt förtjänt
av det. Beslut härom skall vara enhälligt och kan endast fattas på ordinarie
årsmöte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              §8

 

§ 9  

Föreningen äger rätt att på styrelsens förslag utesluta medlem om vägande skäl föreligger.


§ 10

Föreningen kan inte upplösas om minst 10 medlemmar är däremot och förklarar sig villiga att upprätthålla densamma.

Vid eventuell upplösning skall föreningens tillhörigheter tillfalla Mariestads
Allmänna idrottsförening.

Upplösning av föreningen avgörs av två på varandra följande sammanträden.

 

§ 11

Förslag till ändringar av dessa stadgar skall behandlas på årsmöte och fastställas vid följande föreningsmöte.

För ändringsförslags godkännande fordras minst 2/3 majoritet.

 

Mariestad 2012-01-10

 

Uppdaterad: 01 AUG 2018 11:58 Skribent: Gunnel Johansson

Har du några bilder från turneringar, träningar, läger mm ? Skicka gärna in dem till oss på This is a mailto link så publicerar vi dem Facebook. Skriv gärna vad bilderna föreställer och vem fotografen är.Postadress:
Mariestads AIF
Höstvägen 2
54243 Mariestad

Besöksadress:
Höstvägen 2
54243 Mariestad

Kontakt:
Tel: 0793030094
E-post: This is a mailto link

Se all info