Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar

För

Mariestads Allmänna Idrottsförening

 

Ändamål

§1

Mariestads Allmänna Idrottsförening har till ändamål att utöva idrott, träning och genom anordnande av tävlingar söka utbilda goda idrottsmän, höja intresset för idrotten samt verka för gott kamratskap.

 

Inträde

§2

Mariestads Allmänna Idrottsförening är en öppen förening och envar som söker kan beviljas medlemskap.

För den som tillhör annan idrottsförening skall, för att vinna inträde, han/hon ha fullgjort sina skyldigheter och förpliktelser mot densamma.

Då inträde söks, skall uppgift lämnas om namn, adress samt födelsedata.

Till hedersledamöter kan inväljas personer som visat stort intresse för eller som befrämjat föreningen och dess syften. Hedersledamot väljs på årsmöte med minst ¾ majoritet

 

§3

Medlem, som under två kalenderår ej erlagt stadgade årsavgifter, kan uteslutas ur föreningen

 

§4

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Plats och tidpunkt bestäms av styrelsen, vilken minst åtta dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
  3. Föredragning av styrelse- och sektionsberättelserna över det gångna året.
  4. Föredragning av revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  5. Medlemsavgiften för kommande arbetsår fastställs.
  6. Behandling av inkommande motioner. Motioner bör, för att upptas på årsmötet, vara styrelsen tillhanda 14 dagar före årsmötet
  7. Av styrelsen väckta förslag
  8. Val av styrelseledamöter i ordning, som föreskrivs i §8.
  9. Val av sektionsstyrelser och kommittéer

10.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

 

§5

Föreningssammanträden hålls då styrelsen eller annan medlem så begär, dock högst fyra gånger årligen

 

§6

Val av styrelse och revisorer sker, då så begärs, med slutna sedlar. Annars med acklamation.

Om vid öppen votering lika röstetal uppnås, gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer.

 

Rösträtt

§7

Medlem, som vid röstningstillfället fyllt 16 år och som tillhört föreningen minst ett kalenderår samt erlagt årsavgift stadgeenligt har rösträtt.

Även hedersmedlemmar har rösträtt

Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

 

§8

Styrelsens sammansättning.

Styrelsen består av ordföranden, kassör och sekreterare, jämte två ledamöter samt utsedda representanter från varje idrottssektion.

Ordföranden väljs på ett år.

Styrelseledamöterna väljs av årsmötet.

Kassör och sekreterare väljs för en tid av två år vid skilda årsmöten. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år vid skilda årsmöten.

Idrottssektionerna utser var sin representant i styrelsen.  Ordföranden i respektive sektionsstyrelse bör utses.

Sekreterare kan adjungeras till styrelsen.

Vid ordinarie representants frånvaro utser respektive sektion ersättare.

Styrelsen kan, när så anses befogat, kalla representant från övriga kommittéer till styrelsemöte.

Styrelsens verkställande utskott består av ordförande, kassör och sekreterare.

 

§9

Ordföranden, eller vid förfall, vice ordföranden, skall leda förhandlingarna vid alla sammanträden och tillse att alla beslut verkställs enligt föreningens stadgar och protokoll, utfärda kallelse till styrelsesammanträdena samt jämte sekreteraren underteckna utgående officiella handlingar.

 

§10

Sekreteraren  för protokoll vid styrelse- och föreningens sammanträden samt ombesörjer föreningens korrespondens .

 

§11

Kassören har hand om föreningens ekonomi och för räkenskaper . Föreningens penningmedel ska insättas på bankkonto eller av bank föreslaget placeringsalternativ. Föreningens kapital får inte placeras med risk. Kassören äger ej rätt att utlåna föreningens penningar.

 

§12

Varje styrelseledamot skall, i den mån hans tid medger, biträda övriga ledamöter

 

Sektioner och kommittéer.

§13

En sektion skall väljas för varje idrottsgren, som föreningen bedriver.

Sektioner består av erforderliga antalet ledamöter jämte kassör, vilken utses av styrelsen.

Sektionen utser inom sig ordförande och sekreterare . Ordföranden skall attestera alla utgiftsposter som rör sektionen.

 

§14

Det åligger de olika sektionerna:

 - att var för sig handha och gemensamt med styrelsen ansvara för sin ekonomiska förvaltning

- att på uppmaning av huvudstyrelsen, i god tid inkomma med budgetförslag för kommande verksamhetsår.

- att senast dagen före varje ordinarie styrelsesammanträde till huvudsekreteraren avlämna kassarapport.

- att på lämpligt sätt ordna med medlemmarnas träning

- att handha samtliga arrangemang vid av föreningen anordnade tävlingar;

- att i övrigt följa de bestämmelser och beslut som föreningen kan komma att fatta.

 

§15

Festkommitté utses av huvudstyrelsen vid varje aktuellt tillfälle.

Syftet med festkommitténs arbete är att genom anordnandet av fester och andra samkväm kunna bidra till att förstärka föreningen ekonomi.

 

§16

Det åligger varje idrottssektion att, om behov föreligger, utse materialförvaltare. Materialförvaltarens uppgift är att ta hand om sektionens material samt se till att den är i gott skick. Väljer sektionen att inte utse materialförvaltare föreligger ett gemensamt ansvar inom sektionen för materialet.

 

Revision

§17

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och sektionernas förvaltning och räkenskaper under det gånga kalenderåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast sex dagar före årsmötet.

I utövandet av sin funktion kan revisorerna när som helst inhämta upplysningar och verkställa granskning av föreningens penningmedel.

 

Allmänna bestämmelser

§18

Genom inträde i föreningen har medlem åtagit sig att följa föreningens stadgar.

 

§19

Medlemsavgiften betalas av medlem vid för tillfället påkallat vis.

 

§20

Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller i övrigt har ett klandervärt beteende, kan suspenderas på tid, som styrelsen bestämmer eller uteslutas ur föreningen. Medlemmen äger dock rätt att i sådant fall att vid nästpåföljande allmänna sammanträde söka ändring i styrelsens beslut.

 

§21

För stadgeändring och upphävandet av protokollsbeslut krävs 2/3 majoritet av på två möten, varav av det ena skall vara årsmöte.

 

§22

Föreningen kan ej upplösas, så länge fem medlemmar är villiga upprätthålla densamma. Beslutar medlemmarna om föreningens upplösning, får dess, efter behörig likvidation, återstående tillgångar, ej delas mellan dåvarande ledamöter, utan skall överlämnas till kommunfullmäktige i Mariestad med villkor att tillgångarna skall användas för idrottens främjande i Mariestad. I händelse av upplösning skall Riksidrottsförbundet omedelbart underrättas. Avskrift av protokoll från det sammanträdet, där beslutet om upplösning fattas, jämte avskrift av revisionsberättelsen bifogas.

 

§23

Som förening tillhörande Sveriges Riksidrottsförbund, har föreningen åtagit sig att följa de av Riksidrottsförbundet fastställda stadgar  samt special- och distriksförbundens stadgar och tävlingsregler.

 

Diplom

är ett förtjänsttecken avsett att utdelas till de personer, vilka visat stort intresse för föreningen och dess syften.

 

Diplomet utgörs av ett standar med föreningens emblem samt texten” För idrottslig gärning”.

Diplomet handhas av styrelsen, som har att besluta i de fall då utdelning av kan ifrågakomma.

Av diplomet får årligen utdelas högst två exemplar.

 

Förtjänstmedaljer

§1

Mariestad Allmänna Idrottsförenings förtjänstmedaljer är:

1        Silvermedaljen

2        Guldmedaljen

Storlek: 31 mm

Framsida: Mariestads vapen mot bakgrund av två fanor samt ”M.A.I.F.”

Frånsida: ”Förtjänstmedalj” inom lagerkrans

Band: Hälften blått, hälften vitt

       Guldmedaljen utdelas i förgyllt silver

 

§2

a)      Silvermedaljen tilldelas välkänd person, som under längre tid (såsom regel minst tio år) med nit och intresse framgångsrikt arbetat för föreningen eller på ett förtjänstfullt sätt gagnat eller understött densamma:

b)      Guldmedaljen tilldelas välkänd person och allmänt aktad person, som under längre tid (såsom regel minst 15 år) med synnerligt nit framgångsrikt sätt arbetat för föreningen eller genom synnerligen värdefullt ekonomiskt stöd eller på annat sätt gjort sig i särskild hög grad förtjänt av föreningens tacksamhet.

 

§3

Såsom regel utdelas

    högst en à två silvermedaljer per år och

    högst en à två guldmedaljer vart femte år

 

§4

Medalj skall, i de fall föreningens styrelse härom beslutar, förses med särskild inskription.

 

§5

Medaljs utdelande skall i varje särskilt fall beslutas av föreningens styrelse med minst ¾-dels majoritet

 

§6

Över utdelande skall föras register.

 

§7

Ändring av dessa stadgar skall ske genom beslut av föreningen, varvid 2/3-dels majoritet krävs av å två möten, varav det ena skall vara årsmöte, närvarande medlemmar.

 

Årsnålar

§1

Efter..

-          tioårigt oavbrutet medlemskap erhålls bronsnålen.

-          tjugoårigt oavbrutet medlemskap erhålls silvernålen. 

-          tjugofemårigt oavbrutet medlemskap erhålls guldnålen.

-          fyrtioårigt oavbrutet medlemskap erhålls guldnålen på emalj

§2

-          Kvalificerade för erhållandet av årtalsnålar räknas medlemskap från och med det år medlem fyller 13 år.

§3

-          Årtalsnålen erhålls gratis och som regel i samband med årsmöte eller årsfest.

§4

-          Styrelsen äger rätt att i speciella fall frångå bestämmelser och fatta annat beslut

 

Reviderade 2011-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 22 OKT 2015 13:22
Skribent: Kristina Jiglind

Har du några bilder från turneringar, träningar, läger mm ? Skicka gärna in dem till oss på This is a mailto link så publicerar vi dem Facebook. Skriv gärna vad bilderna föreställer och vem fotografen är.Postadress:
Mariestads AIF
Box 70
54221 Mariestad

Besöksadress:
Höstvägen 2
54243 Mariestad

Kontakt:
Tel: 050110938
E-post: This is a mailto link

Se all info