Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för
Mariestads Allmänna Idrottsförening
Fastställda efter föreningsmöte 2018 02 06
och 
årsmöte 2018 03 06

Ändamål

§1
Mariestads Allmänna Idrottsförening har till ändamål att utöva idrott, träning och genom anordnande av tävlingar utbilda goda idrottare, höja intresset för idrotten samt verka för gott kamratskap.

Inträde och medlemskap

§2
Mariestads Allmänna Idrottsförening är en öppen förening och alla som söker kan beviljas medlemskap. Vid ansökan skall uppgift lämnas om namn, adress samt personnummer, mailadress och telefon.

§3
Genom inträde i föreningen har medlemmen åtagit sig att följa föreningens stadgar.

§4
Medlemsavgiften betalas av medlem för innevarande år vid för tillfället påkallat vis. Medlem, som 31/12 innevarande år ej erlagt årsavgift stryks som medlem i föreningen.

§5
Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller i övrigt har ett klandervärt beteende, kan suspenderas på tid som styrelsen bestämmer, eller uteslutas ur föreningen. Medlemmen har rätt att i sådant fall vid nästa allmänna sammanträde söka ändring av styrelsens beslut.

§6
Hedersmedlem kan utses av årsmötet. Se vidare stadgar för utmärkelser. Hedersmedlem väljs med ¾-dels majoritet av de närvarande.

Möten och val

§7
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Plats och tidpunkt bestäms av styrelsen, vilken minst åtta dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
3. Föredragning av styrelse- och sektionsberättelserna över det gångna året.
4. Föredragning av revisionsberättelse.
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Medlemsavgiften för kommande arbetsår fastställs.
7. Behandling av inkomna motioner. Motioner bör, för att upptas på årsmötet, vara styrelsen tillhanda 14 dagar före årsmötet.
8. Behandling av styrelsen väckta förslag.
9. Val av styrelseledamöter i ordning, som föreskrivs i §10.
10. Val av sektionsrepresentanter i huvudstyrelsen, samt fastställande av respektive sektionsstyrelse.
11. Val av eventuella kommittéer.
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

§8

Val av styrelse och revisorer sker, då så begärs, genom sluten omröstning. Annars med acklamation.
Om vid öppen votering lika röstetal uppnås, gäller den mening föreningens ordförande biträder. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer.

§9
Medlem, som vid röstningstillfället fyllt 16 år och som tillhört föreningen minst ett kalenderår samt erlagt årsavgift har rösträtt.
Även hedersmedlemmar har rösträtt.
Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

§10
Styrelsens sammansättning.
• Styrelsen består av ordförande, samt 6-8 ledamöter, inkluderande vald representant från varje sektion.
• Ordföranden väljs på ett år. Kassör väljs på två år. Övriga ledamöter på två år, varav halva antalet varje år.
• Styrelsen konstituerar sig inom sig. Ett verkställande utskott (VU) bestående av ordförande och två ledamöter skall finnas, liksom vice ordförande och sekreterare.
• Idrottssektionerna utser var sin representant i styrelsen före årsmötet. Ordföranden i respektive sektionsstyrelse bör utses. Vid vald representants frånvaro utser respektive sektion sin ersättare som vid aktuellt styrelsemöte adjungeras.
• Styrelsen kan adjungera tjänstemän och medlemmar till uppdrag i styrelsen.
• Kommittéer utses av huvudstyrelsen, som definierar dess uppgift och funktion. Kommittén rapporterar till huvudstyrelsen på uppmaning från densamma.

§11
Ordföranden skall leda förhandlingarna vid alla sammanträden och se till att alla beslut verkställs enligt föreningens stadgar och protokoll. Ordföranden utfärdar kallelse till styrelsesammanträden, samt jämte sekreteraren underteckna utgående officiella handlingar. Ordförande utser ersättare vid eventuell egen frånvaro om även vice ordförande har förhinder.

§12
Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Föreningens pengar ska sättas in på bankkonto eller av bank föreslaget placeringsalternativ. Föreningens kapital får inte placeras med risk. Kassören får inte låna ut föreningens pengar eller andra värdehandlingar.

§13
Varje styrelseledamot i huvudstyrelsen skall, i den mån tid medger, biträda övriga ledamöter.

§14
Föreningssammanträden hålls då styrelsen eller annan medlem så begär, dock högst fyra gånger årligen.

 Sektioner och kommittéer.

§15
En sektionsstyrelse skall väljas för varje idrott som föreningen bedriver. Sektioner består av lämpligt antalet ledamöter, dock minst tre. Före MAIF´s årsmöte skall varje sektion välja en sektionsstyrelse inför nästkommande år, och en representant till huvudstyrelsen. Sektionen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare. Alternativt kan kassör och sekreterare adjungeras.

§16
Det åligger de olika sektionerna:
• att var för sig handha och gemensamt med huvudstyrelsen ansvara för sin ekonomi.
• att på uppmaning av huvudstyrelsen, i god tid lämna in budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt verksamhetsberättelse för det gångna året.
• att på lämpligt sätt ordna med medlemmarnas tränings- och tävlingsverksamhet.
• att hjälpa till vid gemensamma arrangemang.
• att i övrigt följa de bestämmelser och beslut som föreningen beslutar.

§17
Kommittéer inom sektionen utses av sektionsstyrelsen, som definierar dess uppgift och funktion. Kommittén rapporterare till sektionsstyrelsen på uppmaning från densamma.

Revision

§18
Revisorernas uppgift är att granska huvudstyrelsens och sektionernas förvaltning och räkenskaper under det gånga kalenderåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast sex dagar före årsmötet.
I utövandet av sin funktion kan revisorerna när som helst inhämta upplysningar och verkställa granskning av föreningens ekonomi, värdehandlingar, material och verksamhet.

Allmänna bestämmelser

§19
För stadgeändring och upphävandet av protokollsbeslut krävs 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade, på två möten, varav av det ena skall vara årsmöte.

§20
Föreningen kan ej upplösas, så länge fem medlemmar är villiga upprätthålla densamma. Beslutar medlemmarna om föreningens upplösning, får dess, efter behörig likvidation, återstående tillgångar, ej delas mellan dåvarande ledamöter, utan skall överlämnas till Mariestads kommun med villkor att tillgångarna skall användas för idrottens främjande i Mariestad. I händelse av upplösning skall Riksidrottsförbundet omedelbart underrättas. Avskrift av protokoll från det sammanträdet, där beslutet om upplösning fattas, jämte avskrift av revisionsberättelsen bifogas.

§21
Som förening tillhörande Sveriges Riksidrottsförbund, har föreningen åtagit sig att följa de av Riksidrottsförbundet fastställda stadgar samt special- och distrikförbundens stadgar och tävlingsregler.

Utmärkelser inom MAIF

Hedersmedlem
Hedersmedlem kan utses av årsmötet. 50 års oavbrutet medlemskap leder alltid till statusen hedersmedlem. 50 års medlemskap i bruten följd skall tas upp av styrelsen och föreläggas årsmötet. Utöver dessa kriterier kan alla medlemmar nominera kandidater skriftligt till huvudstyrelsen senast 1 februari aktuellt år. Kandidaten skall ha visat mycket stort intresse över tid för föreningen och främjat föreningens syften. Styrelsen har att behandla förslagen och beslutar om årsmötet skall ges tillfälle att besluta i ärendet. Hedersmedlem väljs med ¾-dels majoritet av de närvarande.

Diplom
Diplom är ett förtjänsttecken avsett att utdelas till de personer, vilka visat stort intresse för föreningen och dess syften.
Diplomet utgörs av ett standar med föreningens emblem samt texten” För idrottslig gärning”.
Diplomet handhas av styrelsen, som har att besluta i de fall då utdelning av kan komma ifråga.
Av diplomet får årligen utdelas högst två exemplar.

Förtjänstmedaljer
§1
Mariestad Allmänna Idrottsförenings förtjänstmedaljer är:
1. Silvermedaljen Silvermedaljen
2. Guldmedaljen Guldmedaljen utdelas i förgyllt silver
• Storlek: 31 mm
• Framsida: Mariestads vapen mot bakgrund av två fanor samt ”M.A.I.F.”
• Frånsida: ”Förtjänstmedalj” inom lagerkrans
• Band: Hälften blått, hälften vitt
§2
1. Silvermedaljen tilldelas välkänd person, som under längre tid (såsom regel minst tio år) med nit och intresse framgångsrikt arbetat för föreningen eller på ett förtjänstfullt sätt gagnat eller understött densamma.
2. Guldmedaljen tilldelas välkänd person och allmänt aktad person, som under längre tid (såsom regel minst 15 år) med synnerligt nit framgångsrikt sätt arbetat för föreningen eller genom synnerligen värdefullt ekonomiskt stöd eller på annat sätt gjort sig i särskild hög grad förtjänt av föreningens tacksamhet.
§3
Såsom regel utdelas
• högst en à två silvermedaljer per år och
• högst en à två guldmedaljer vart femte år
§4
Medalj skall, i de fall föreningens styrelse härom beslutar, förses med särskild inskription.
§5
Medaljs utdelande skall i varje särskilt fall beslutas av föreningens styrelse med minst ¾-dels majoritet
§6
Över utdelande skall föras register.
§7
Ändring av dessa stadgar skall ske genom beslut av föreningen, varvid 2/3-dels majoritet krävs vid två möten, varav det ena skall vara årsmöte, närvarande medlemmar.

Årsnålar
§1
Efter..
• tioårigt oavbrutet medlemskap erhålls bronsnålen.
• tjugoårigt oavbrutet medlemskap erhålls silvernålen.
• tjugofemårigt oavbrutet medlemskap erhålls guldnålen.
• fyrtioårigt oavbrutet medlemskap erhålls guldnålen på emalj
§2
Kvalificerade för erhållandet av årtalsnålar räknas medlemskap från och med det år medlem fyller 13 år.
§3
Årtalsnålen erhålls gratis och som regel i samband med årsmöte eller årsfest.
§4
Styrelsen äger rätt att i speciella fall frångå bestämmelser och fatta annat beslut

Reviderade 2018

 

Uppdaterad: 19 JUN 2018 10:40 Skribent: Kristina Jiglind

Har du några bilder från turneringar, träningar, läger mm ? Skicka gärna in dem till oss på This is a mailto link så publicerar vi dem Facebook. Skriv gärna vad bilderna föreställer och vem fotografen är.Postadress:
Mariestads AIF
Höstvägen 2
54243 Mariestad

Besöksadress:
Höstvägen 2
54243 Mariestad

Kontakt:
Tel: 0793030094
E-post: This is a mailto link

Se all info